Contact

Restaurant and accommodation Kremenec

067 68 Nová Sedlica
Okres Snina
Slovensko

tel: +421-(0)57-769 41 56
e-mail: penzion@kremenec.sk
web: www.kremenec.sk

OPEN
Penzión Kremenec
06768 Nová Sedlica
Okres Snina
Slovensko
tel.: +421 57/769 41 56