Contact

Restaurant and accommodation Kremenec

067 68 Nová Sedlica
Okres Snina
Slovensko

tel: +421-(0)57-769 41 56
cell: +421 908 971 723
cell: +421 907 484 009
e-mail: penzion@kremenec.sk
web: www.kremenec.sk