Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie: 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovávania vašich osobných údajov je Mária Michalcová so sídlom Študentská 2048/41 Snina 069 01, IČO: 40115941, DIČ: SK1020016448, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Humenné.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +057 769 41 56, písomne na adrese Študentská 2048/41 Snina alebo e-mailom na penzion@kremenec.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: 

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov firmy a IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho webu, informačného newslettera a podobne.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu kontrolného úradu, ktorých predmetom kontroly je poskytovanie našich služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok,  vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, a pod. 

Pre riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. 

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom v prípadoch, keď: 

 • je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre súčinnosť s kontrolným úradom a vy ste našim zákazníkom alebo ste nás požiadali o služby nášho zariadenia
 • je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka služieb našim zákazníkom
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely; tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho opätovného udelenia. 
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace služby. 
 • V prípade využitia našich služieb, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah reklamačných podmienok. 
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB 

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva: 

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.
 • Máte právo na opravu; pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracovávania; pokiaľ si to želáte, budeme vaše údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.

Rovnako máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 (2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +057 769 41 56, písomne na adrese Nová Sedlica 173 alebo e-mailom penzion@kremenec.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom a o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE 

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +057 769 41 56, písomne na adrese Nová Sedlica 173 alebo e-mailom penzion@kremenec.sk